کرک F22WIN 3.22.005 (c) CRONOS S.A.I.C. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

F22WIN 3.22.005 (c) CRONOS S.A.I.C. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
El sistema para control de asistencia y puntualidad del personal F22 WIN permite de manera muy r?pida y simple operar con los registradores computarizados CRONOS y obtener reportes variados en PC.

Requiere una peque?a y sencilla carga de datos inicial, con lo cual se tendr? una r?pida puesta en funcionamiento.

Permite realizar los siguientes reportes, que se pueden visualizar por pantalla o impresora:

* Normal que muestra los horarios de entrada y salida de una persona dia a dia en el periodo seleccionado. A su vez, calcula en total de horas normales y el total de horas extras de cada dia y del total de periodo.

* Detallado, al informe Normal le a?ade las observaciones realizadas cada dia por el operador para la persona consultada.

* Totales por Empleado muestra la cantidad de horas normales y extras trabajadas por cada empleado en un periodo seleccionado.

* Totales por Sector similar a Totales por Empleado pero agrupado por sectores.

* Registraciones fichadas del personal, agrupadas por fecha.

* Ausentes muestra las personas ausentes de un d?a o un per?odo; adem?s totaliza la cantidad de personas.

Algunas Caracter?sticas del sistema:

* Comunicaci?n directa con relojes CRONOS.
* Manejo de Feriados.
* C?lculo de horas normales, horas extras 50 y 100, horas de feriados.
* Cuenta corriente de horas.
* Personal Nocturno.
* Diferencia de d?as h?biles (lunes a viernes) de s?bados y domingos.
* Exportaci?n de datos en formato ASCII, para alimentar software de liquidaci?n de haberes.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست