کرک ENERCOM (c) SICA S.A. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

ENERCOM permite desde un puesto de control, centralizar la supervisi?n de una o varias instalaciones el?ctricas, cualquiera que sea su n?mero y tama?o. Simplifica el seguimiento de la situaci?n de la red en cada momento y admite la posibilidad de visualizar gr?ficamente y controlar, en tiempo real, la evoluci?n de los par?metros el?ctricos: intensidad, tensi?n, potencia, factores de potencia, alarmas, eventos y otras incidencias.
Las versiones m?s avanzadas incluyen el control de protecciones el?ctricas, para corriente alterna y continua, y el telemando de las instalaciones.

Caracter?sticas principales de ENERCOM:

* Tiene arquitectura modular, a medida de los requisitos y necesidades el cliente.
* Permite la integraci?n de todo el control el?ctrico en un ?nico sistema.
* Es compatibilidad con diferentes equipos de medida y protecci?n. Un solo software permite cubrir todas la necesidades de control y gesti?n.
* Asegura la protecci?n y seguridad integral de las instalaciones el?ctricas.
* Facilita el ahorro en costes de suministros, gesti?n y mantenimiento.
* Almacena hist?ricos y genera informes para toma de decisiones y analizar la calidad de suministro.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست