کرک EasyExam 11.0 (c) HS Informatica *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

EasyExam 11.0 (c) HS Informatica *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
O Easy Exam corrige provas de concursos e vestibulares e muito mais…
Inscreve candidatos, l? cart?es de provas objetivas e discursivas, pautas de notas;
Permite op??es de cursos, turnos, per?odos;
Emite carta de confirma??o de inscri??o;
Emite fichas de inscri??o, relat?rios de classifica??o, crit?rios de desempate;
Configura as etapas do concurso, se podem ser eliminat?rias ou n?o, com f?rmulas de aprova??o;
Para ambientes Windows NT4.0 e Windows 95 / 98, XP e Vista.

Com este software o usu?rio n?o perde tempo escrevendo programas para corrigir testes. Dentre as in?meras tarefas que o Easy Exam realiza ? permitido ao usu?rio:
Imprimir relat?rios de acordo com a evolu??o do processo durante o tempo de leitura;
Rejeitar ou interromper o processo de leitura dos testes de acordo com valida??es que surgir?o durante o tempo de leitura;
Definir testes objetivos e subjetivos;
Definir n?mero e crit?rios de aprova??o de candidatos entre etapas;
Distribuir automaticamente os candidatos pelas salas;
Personalizar cart?o resposta do candidato.

Related news:

ADG, LAD (c) PLANNER Desenvolvimento de Software e Traducoes Tecnicas *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

mCalcLIG 2.2, mCalc3D 1.87, mCalc, mCalcMix, ST_Cnc *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Motorola PST 2.8 (c) Motorola *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست